Category Archives: ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแดง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวัดแดง

อาคารเรือนไทย  2  ชั้น  ชั้นล่างเป็นศูนย์การเรียนชุมชนวัดแดง  ส่วนชั้นบนเป็นศูนย์อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมบ้านวัดแดง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ตำบลไทรม้า  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements