แหล่งการเรียนรู้

วัดแดงธรรมชาติ                                      ม.1 ต.ไทรม้า

ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม    ม.1 ต.ไทรม้า

สถานีอนามัยบ้านวัดแดง                         ม.1 ต.ไทรม้า

นวะเภสัช                                                  ม.1 ต.ไทรม้า

วัดบางนา                                                  ม.5 ต.ไทรม้า

วัดเพลง                                                    ม.4  ต.ไทรม้า

วัดไทรม้าเหนือ                                        ม.4  ต.ไทรม้า

วังมัจฉา                                                    ม.4  ต.ไทรม้า

วัดไทรม้าใต้                                            ม.4  ต.ไทรม้า

สถานีอนามัยชุมชนไทรม้า                    ม.4  ต.ไทรม้า

Advertisements

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวัดแดง

อาคารเรือนไทย  2  ชั้น  ชั้นล่างเป็นศูนย์การเรียนชุมชนวัดแดง  ส่วนชั้นบนเป็นศูนย์อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมบ้านวัดแดง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ตำบลไทรม้า  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีชาวโลก – -‘

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.